Estadística i coronavirus

L’estadística és una branca de les matemàtiques i es pot definir com la ciència que s’ocupa de la recopilació, anàlisi, interpretació i representació de dades.

Si hom té curiositat o interès per adquirir coneixements sobre la matèria, cal que sàpiga quins són els objectius de l’estadística i també els conceptes bàsics fonamentals.

En general, l’estadística pretén proporcionar la millor informació possible sobre temes concrets a partir de dades. Els objectius més específics són:

 • Veure la necessitat de recollir dades en taules
 • Fer la lectura interpretativa de diferents taules de valors numèrics
 • Observar diferents gràfiques i interpretar-les
 • Construir gràfiques senzilles a partir d’una taula de valors
 • Interpretar la informació que donen les gràfiques
 • Construir taules de freqüències
 • Analitzar dades a partir de les taules de freqüències
 • Calcular mesures de centralització: mitjana i moda

Pel que fa als conceptes, imprescindibles per introduir-se en el tema i poder avançar, són els següents:

 • Població: Conjunt d’individus sobre els quals es realitzen les observacions. Exemple: Cens electoral d’Olesa de Montserrat
 • Mostra: Subconjunt dels individus d’una població. Exemple: Cens de la zona de l’Eixample
 • Variable estadística: Dada obtinguda a partir de la mostra
 • Variable quantitativa: Dada que respon a una pregunta de caràcter quantitatiu
 • Variable qualitativa: Dada que respon a una pregunta de caràcter qualitatiu
 • Freqüència:  Nombre de vegades que es repeteix una dada
 • Freqüència absoluta: Nombre de vegades que es repeteix el valor d’una variable estadística
 • Freqüència relativa : Quocient entre la freqüència absoluta i el nombre total de dades
 • Taula de freqüències: Taula on es recullen les freqüències absolutes, les freqüències relatives i els percentatges corresponents (a partir de les freqüències relatives)
 • Mitjana: Suma de totes les dades dividida entre el nombre de dades que hi ha
 • Moda: Valor de la variable que té la freqüència absoluta més alta
 • Gràfics estadístics ( diagrama de barres, polígon de freqüències i diagrama de sectors): Modalitats de gràfics on es representa la informació obtinguda (a partir de la mostra) per tal de visualitzar-la

A partir d’aquesta informació teòrica, hom pot preguntar-se quina és la relació que guarda amb la pandèmia de coronavirus que estem patint. Molt senzill. M’explicaré.

És evident que com més àmplia sigui una mostra, millor es pot analitzar un fenomen determinat. Així doncs, en el cas que ens ocupa, al tractar-se de dades quantitatives (contagis, altes i defuncions a causa del coronavirus), l’objectivitat hauria d’estar garantida sempre i quan el criteri aplicat fos uniforme a l’hora d’extreure’n les dades. Des del moment en que el punt de referència no és el mateix (dispersió) qualsevol estadística deixa de tenir validesa, ras i curt, no és fiable; en conseqüència, no se’n poden treure conclusions.

La pregunta clau a efectes de transparència informativa és: quins són els motius del govern central per desestimar el mètode de recompte aplicat per la Conselleria de Sanitat? Tan difícil és deixar de banda les diferències polítiques, els interessos partidistes i admetre que, pel bé de tothom, quanta més informació millor? Vull pensar que arribarà el moment en que s’hauran d’assumir responsabilitats, perquè una depuració en profunditat i a tots nivells és imprescindible. Ja n’hi ha prou d’ineptes i d’incompetents!

A tall d’anècdota, comentar que als anys vuitanta, amb la implantació de la LODE (Llei Orgànica del Dret a l’Educació), vaig cursar un postgrau de Didàctica de les matemàtiques i de les ciències experimentals. Un dels crèdits era d’estadística. A la primera sessió, i com aquell que res, el professor ens va deixar anar la següent frase lapidària: “Tingueu en compte que l’estadística és l’art d’enganyar”. Com no podia ser d’altra manera, ens ho va demostrar amb una claredat incontestable, per la qual cosa li estic molt agraït.

Qui vulgui entendre que entengui.

Abril de 2020